HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
La Scoperta BVBA
Hopland 50, 2000 Antwerpen
info@lascoperta.be
BE 0826 185 127
RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van La Scoperta, een BVBA met maatschappelijke zetel te Hopland 50 te 2000 Antwerpen, BTW BE 0826 185 127, RPR Antwerpen, (hierna ‘La Scoperta’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van La Scoperta aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door La Scoperta aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Leverkosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van de productcategorie en de gekozen levermethode.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La Scoperta niet. La Scoperta is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. La Scoperta is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door La Scoperta. La Scoperta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

U kan op de webshop van La Scoperta wijnen, voedingswaren en geschenken bestellen. De bestelde goederen kunnen in onze enoteca, Hopland 50 te Antwerpen worden afgehaald tijdens de openingsuren. Hiervoor wordt vanzelfsprekend geen kost aangerekend.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE 29 7370 3074 1464
  • door gebruik van een geldige geschenkbon met unieke code
  • La Scoperta is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelde goederen kunnen in onze enoteca, Hopland 50 te Antwerpen worden afgehaald tijdens de openingsuren. Hiervoor wordt vanzelfsprekend geen kost aangerekend.
Goederen die niet worden afgehaald, worden door onze logistieke diensten bezorgd of verzonden via een koerierdienst.
Voor bestellingen beneden 300 EUR inclusief BTW wordt een leverkost van 9 EUR inclusief BTW aangerekend voor levering op één adres.
Bestellingen met een waarde boven 300 EUR inclusief BTW worden gratis geleverd op één adres.

Bestellingen die geschenkpakketten bevatten en minder dan 300EUR inclusief BTW bedragen kunnen enkel afgehaald worden in onze enoteca, Hopland 50 te Antwerpen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Gelieve ons te contacteren voor leveringen in andere landen van de Europese Unie.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het leveradres van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Onze leveringen worden uitgevoerd door koerierdienst DPD. Wijnen worden verpakt in aangepaste extra beschermende kartonnen verpakkingen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan La Scoperta.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

U ontvangt van onze koerier via mail en/of sms bevestiging van het tijdstip bij benadering van de levering van de goederen. Het is niet mogelijk een vast tijdstip van levering vast te leggen. Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van levering zal de koerier trachten te leveren bij buren, op voorwaarde dat kan ondertekend worden voor ontvangst. Indien de aflevering niet succesvol is, zullen de goederen de volgende dag opnieuw aangeboden worden. Indien ook dan de aflevering niet kan gebeuren zal een bericht achtergelaten worden en kan u gedurende 5 dagen contact opnemen met de koerier om aflevering te organiseren. Dit kan bestaan uit het opnieuw aanbieden van de levering, ophaling door de Klant in het depot of in een ophaalpunt. Goederen die niet kunnen worden afgeleverd worden aan La Scoperta terugbezorgd door de koerier.

Artikel 6: Degustatie avonden

Culinaria avonden worden betaald bij de inschrijving. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de betaling.  Bij annulering uiterlijk 48u voor het geplande aanvangsuur wordt dit bedrag teruggegeven als een tegoedbon voor een volgende Culinaria of voor gebruik in de enoteca of webshop. Bij annulering binnen de 48u voor het geplande aanvangsuur wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van La Scoperta.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
La Scoperta betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Verse voedingswaren en voedingswaren waarvan het zegel verbroken is worden niet teruggenomen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Flessen met kurksmaak worden omgeruild. Hiervoor dient de Klant de geopende fles, met kurk en met wijn, op zijn kosten aan La Scoperta te bezorgen, inclusief de factuur of het aankoopbewijs. De fles wordt vervangen, nooit terugbetaald, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat dezelfde jaargang nog beschikbaar zal zijn.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van La Scoperta en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan La Scoperta.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant La Scoperta zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na levering door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op terugname of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van La Scoperta is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 233 233 5, via e-mail op info@lascoperta.be of per post op Hopland 50 te Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover La Scoperta beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt La Scoperta zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, La Scoperta, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende de verwerking en uitvoering van de bestelling, versturen van de nieuwsbrief en marketingcommunicatie van La Scoperta.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de zaakvoerder van La Scoperta BVBA, Hopland 50 te 2000 Antwerpen, info@lascoperta.be], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, La Scoperta heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door La Scoperta om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van La Scoperta. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14:  Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van Antwerpen is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.