Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

La Scoperta BVBA
Hopland 50, 2000 Antwerpen
info@lascoperta.be
BE 0826 185 127
RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van La Scoperta, een BVBA met maatschappelijke zetel te Hopland 50 te 2000 Antwerpen, BTW BE 0826 185 127, RPR Antwerpen, (hierna ‘La Scoperta’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van La Scoperta aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door La Scoperta aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Leverkosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van de productcategorie en de gekozen levermethode.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La Scoperta niet. La Scoperta is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. La Scoperta is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door La Scoperta. La Scoperta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

U kan op de webshop van La Scoperta wijnen, voedingswaren en geschenken bestellen. De bestelde goederen kunnen in onze enoteca, Hopland 50 te Antwerpen worden afgehaald tijdens de openingsuren. Hiervoor wordt vanzelfsprekend geen kost aangerekend.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE 29 7370 3074 1464
 • door gebruik van een geldige geschenkbon met unieke code
 • La Scoperta is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelde goederen kunnen in onze enoteca, Hopland 50 te Antwerpen worden afgehaald tijdens de openingsuren. Hiervoor wordt vanzelfsprekend geen kost aangerekend.

Voor bestellingen met één leveradres in België beneden 100 EUR inclusief BTW wordt een leverkost van 10 EUR inclusief BTW aangerekend.
Bestellingen met een waarde boven 100 EUR inclusief BTW worden gratis geleverd op één adres in België. Voor leveringen in Nederland op éen leveradres wordt een verzendingskost van 20€ inclusief BTW aangerekend.

Bestellingen die geschenkpakketten bevatten en minder dan 300EUR inclusief BTW bedragen kunnen enkel afgehaald worden in onze enoteca, Hopland 50 te Antwerpen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Gelieve ons te contacteren voor leveringen in andere landen van de Europese Unie.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het leveradres van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Onze leveringen worden uitgevoerd door een koeriersdienst van onze keuze. Wijnen worden verpakt in aangepaste extra beschermende kartonnen verpakkingen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan La Scoperta.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

U ontvangt van onze koerier via mail en/of sms bevestiging van het tijdstip bij benadering van de levering van de goederen. Het is niet mogelijk een vast tijdstip van levering vast te leggen. Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van levering zal de koerier trachten te leveren bij buren, op voorwaarde dat kan ondertekend worden voor ontvangst. Indien de aflevering niet succesvol is, zullen de goederen de volgende dag opnieuw aangeboden worden. Indien ook dan de aflevering niet kan gebeuren zal een bericht achtergelaten worden en kan u gedurende 5 dagen contact opnemen met de koerier om aflevering te organiseren. Dit kan bestaan uit het opnieuw aanbieden van de levering, ophaling door de Klant in het depot of in een ophaalpunt. Goederen die niet kunnen worden afgeleverd worden aan La Scoperta terugbezorgd door de koerier.

Artikel 6: Degustatie avonden

Degustatie avonden worden betaald bij de inschrijving. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de betaling.  Bij annulering uiterlijk 48u voor het geplande aanvangsuur wordt dit bedrag teruggegeven als een tegoedbon voor een volgende degustatie of voor gebruik in de enoteca of webshop. Bij annulering binnen de 48u voor het geplande aanvangsuur wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij La Scoperta BVBA.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant La Scoperta BVBA, Hopland 50 te Antwerpen (03/2332335 en/of info@lascoperta.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Herroepingsformulier

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan La Scoperta heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan La Scoperta BVBA, Hopland 50 te Antwerpen.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal La Scoperta BVBA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat La Scoperta BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. La Scoperta BVBA zal wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door La Scoperta geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

La Scoperta BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (etenswaren);
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van La Scoperta.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
La Scoperta betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Verse voedingswaren en voedingswaren waarvan het zegel verbroken is worden niet teruggenomen.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Flessen met kurksmaak worden omgeruild. Hiervoor dient de Klant de geopende fles, met kurk en met wijn, op zijn kosten aan La Scoperta te bezorgen, inclusief de factuur of het aankoopbewijs. De fles wordt vervangen, nooit terugbetaald, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat dezelfde jaargang nog beschikbaar zal zijn.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van La Scoperta en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan La Scoperta.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant La Scoperta zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na levering door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op terugname of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van La Scoperta is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 233 233 5, via e-mail op info@lascoperta.be of per post op Hopland 50 te Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover La Scoperta beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt La Scoperta zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

La Scoperta BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Inge Boets, zaakvoerder op info@lascoperta.be.

Verwerkingsdoeleinden

La Scoperta BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit,  en analyse het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang de informatie nuttig is in het kader van het gercehtvaardigd belang om te ondernemen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar ons e-mailadres info@lascoperta.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, La Scoperta heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door La Scoperta om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van La Scoperta. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Artikel 17: Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een tekstbestand dat door een website-server in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

 ‘First-party cookies’ zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die door de gebruiker tijdens eerdere bezoeken zijn aangepast, of: een formulier met gegevens die eerder door de gebruiker zijn ingevuld tijdens eerdere bezoeken. ‘Derde partij cookies‘ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals marketing- of reclameplug-ins. (Bijvoorbeeld, Facebook of Google Analytics cookies. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, via een balk bovenaan of onderaan de website, met verwijzing naar dit beleid. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies. 

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de correcte functionering van de website en worden enkel gebruikt onder de strikte voorwaarde dat toestemming gegeven wordt voor deze analytische cookies.

U kunt de instellingen van uw internetbrowser ook instellen dat cookies niet worden geaccepteerd of dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Houd er rekening mee dat specifieke grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u geen gebruik kunt maken van specifieke toepassingen. Je kan ook cookies weigeren, als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de onderstaande links vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Een overzicht van de analytische cookies die we gebruiken op onze website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet gebruiken in combinatie met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat dit ertoe kan leiden dat u geen toegang heeft tot alle mogelijkheden die de website biedt. 

Om spam en andere vormen van misbruik te voorkomen op deze website wordt gebruik gemaakt van de reCAPTCHA technologie van Google. Deze technologie helpt gegevens te beschermen die verstuurd worden via het contactformulier door te controleren of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd. Zo voorkomt het bijvoorbeeld ook dat ‘spam bots’ potentiële schadelijke berichten of bestanden achterlaat. Om reCAPTCHA te laten functioneren worden IP adressen van bezoekers en mogelijk ook andere gegevens verstuurd naar Google. De inhoud van het contactformulier wordt bovendien ook verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om het gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina. Door contactformulieren en bijgevolg reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Er wordt ook gebruik gemaakt van de Facebook Pixel, dat is een stukje code die helpt om de prestaties van advertenties op Facebook en Instagram te kunnen evalueren door het bezoekersgedrag te analyseren nadat iemand via deze sociale media kanalen op de website belandt.

Deze website maakt ook gebruik van Hotjar bij het analyseren van gebruikersstatistieken en om de gebruikerservaring van websitebezoekers te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienstverlener die gebruikersgedrag, paginabezoeken en muisbewegingen van websitebezoekers registreert, om zo de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen optimaliseren. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om data te verzamelen over het gedrag van website bezoekers en de toestellen waarmee de website wordt bezocht. Dit betekent dat ook het IP adres van deze toestellen wordt geregistreerd tijdens de sessie en vervolgens wordt opgeslagen in een gepseudonimiseerde vorm. Ook schermgrootte, toesteltype, browser informatie, geografische gegevens (enkel het land), en de voorkeurstaal om de website te bekijken worden verzameld.  Hotjar bewaart deze informatie telkens onder gepseudonimiseerde gebruikersprofielen waardoor identificatie van personen onmogelijk is. Hotjar is ook contractueel verboden om verzamelde data in eender welke vorm door te verkopen. Voor meer informatie kan u terecht op de ‘about Hotjar’ sectie van de Hotjar support-pagina

Privacyformulier